Abonnemangsvillkor

§1 Allmänt

Genom tecknande av abonnemangsavtal erhåller abonnenten rätt att nyttja den anläggning som abonnemanget gäller, på de villkor som gäller för anläggningen och i enlighet med detta avtal. Det abonnemang som erbjuds är förskottsbetalat månadsavtal. Minsta inledande avtalsperiod är två(2) hela kalendermånader om inte annat avtalats. 

§2 Avtalsperiod och uppsägning av avtal
Första avtalsperioden omfattar minst två(2) hela kalendermånader. Därefter löper avtalet vidare per kalendermånad om inte abonnemanget sägs upp minst 5 bankdagar före månadsskifte. Abonnentens uppsägning skall ske i appen eller i kontakt med CarWashCenter.

§3 Omedelbar uppsägning av avtal
CarWashCenter förbehåller sig rätten att utan angivna skäl omedelbart säga upp avtalet med abonnenten. I detta fall återbetalas outnyttjad avgift om sådan erhållits. Vid brott mot detta avtal eller vid obetalda fakturor återbetalas inte eventuell innestående avgift. Försök att tvätta annan bil eller på annat sätt agera i strid mot villkor och anvisningar betraktas som avtalsbrott.      

§ 4 Prisändringar
Månadsavtal är skyddade mot prishöjningar av medlemsavgiften, med undantag förprishöjningar som beror på höjning av mervärdesskatten. Detta gäller under de första 3 månaderna, därefter kan prishöjningar förekomma och detta meddelas minst 30 dagar i förväg.

§ 5 Omfattning
Abonnemanget gäller endast den registrerade bilen och beställd tvättprodukt. Om registrerad bil ändras oftare än var 3:e månad eller på annat sätt fler bilar tvättas på samma abonnemang är abonnenten omedlbart betalningsansvarig för extra tvättar. Abonnemanget är maximerat till fem(5) tvättar per månad. Abonnenten kan efter anvisning medges tilläggsköp, dessa tillägg förfaller till omedelbar betalning och kan dras i en extra dragning om betalningsmottagaren finner det lämpligt annars adderas tilläggsbeloppet till nästkommande månadsbetalning. 

§ 6 Ändring av personuppgifter
Abonnenten ansvarar för att informera CarWashCenter vid ändring av namn, adress, bilregistreringsnummer och mobiltelefonnummer. Om abonnenten byter konto varifrån gireringar görs skall abonnenten kontakta den kontoförandebanken som hanterar detta.

§ 7 Hantering av personuppgifter
Genom att abonnenten lämnar sina personuppgifter till CarWashCenter accepterar abonnenten att CarWashCenter lagrar och hanterar personuppgifterna enligt personuppgiftslagen (PUL) och dataskyddslagen (GDPR) för att kunna administrera abonnemanget. abonnenten godkänner även att Car Wash Center får skicka ut information till denne via post, SMS och e-post. Personuppgifterna kan lämnas ut till Car Wash Center samarbetspartners för att de skall kunna administrera dessa informationsutskick. På abonnentens begäran kommer Car Wash Center att rätta felaktiga personuppgifter. abonnenten har även rätt att få information över de lagrade uppgifterna som Car Wash Center har om abonnenten.

§ 8 Personligt betalningsansvar
Abonnenten eller målsman är alltid personligt betalningsansvarig för kostnaderna i samband med abonnemanget.

§ 9 Förändringar inom verksamheten
CarWashCenter förbehåller sig rätten att ändra öppettider samt vidta ombyggnationer av anläggningen. Detta berättigar ej till förändring av redan tecknat avtal, såsom återbetalning av avgifter eller rätt till uppsägning av abonnemang. CarWashCenter meddelar eventuella ändringar genom anslag i aktuell anläggning. Vid eventuella planerade eller oplanerade driftavbrott som överskrider en halv månad, 15 dagar äger medlem rätt till skälig kompensation.
    
§ 10 Övrigt
CarWashCenter friskriver sig från allt ansvar vad gäller förluster vid stöld, inbrott eller av annan orsak. CarWashCenter ansvarar heller inte för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter samt personskador som drabbat medlem på grund av olycksfall eller annan besökares handlande. Abonnenten ansvarar själv för att dennes fordon är i fysiskt skick för att kunna nyttja anläggningen utan att det skadas. CarWashCenter tar ej något ansvar för skador som åsamkas på grund av felaktigt nyttjande av anläggningen.

§ 11 Extraordinär omständighet
CarWashCenter är befriad från ansvar för brott mot detta avtal orsakade av omständigheter utanför CarWashCenters kontroll såsom arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, explosion, översvämning, annan naturkatastrof, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, beslag, valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, allmän knapphet i transporter, varor eller energi samt varje annan oförutsedd händelse utanför CarWashCenters kontroll.

§ 12 Betalning med kontokort
Abonnentens först betalning görs med kontokort. Normalt omfattar första inbetalningen resterande dagar i innevarande månad plus en(1) hel kalendermånad. Från och med den 25:e i startmånaden omfattar första inbetalningen resterande dagar plus två (2) hela månader. Kortbetalningen måste ske från abonnentens registrerade mobiltelefonnummer.   

§ 13 Betalning via kontokort
Dragningar den 25:e varje månad avser månaden efter. Därför förbinder sig den betalande att tillse att likvida medel finns tillgängliga på kontot som angivits i abonnemanget. Om likvida medel saknas på kontot eller dragningen inte kan verkställas av annan orsak skickar CarWashCenter ut en betalningspåminnelse. Om inte betalning jämte lagreglerad påminnelseavgift verkställs inom 5 bankdagar stoppas abonnemanget. Avisering anses gjort tillsvidare genom dessa villkor.Öppettider:
Vardagar           08:00-19:00
Lördag-Söndag 09:00-17:00

Vi har över 25 års
branscherfarenhet
och håller oss ständigt ajour
med ny teknik.

cwc_aaa.png

Car Wash Center AB
Björnövägen 2
721 30 Västerås

Tel: 021 - 14 45 75
info@carwashcenter.se