Abonnemangsvillkor

§1 Allmänt

Genom tecknande av abonnemangsavtal erhåller abonnenten rätt att nyttja den anläggning som abonnemanget gäller, på de villkor som gäller för anläggningen och i enlighet med detta avtal. Det abonnemang som erbjuds är förskottsbetalat månadsavtal. Minsta inledande avtalsperiod är två(2) hela kalendermånader om inte annat avtalats. Abonnenten ska inom 5 dagar från första betalning och start av abonnemanget ha inlämnat och fått godkänt medgivandeavtal om Autogiro. För att få teckna månadsavtal med betalning via autogiro krävs det att kunden kan legitimera sig via elektroniskt bankid och är minst 18 år. Betalning via autogiro regleras enligt bestämmelser nedan. 

§2 Avtalsperiod och uppsägning av avtal
Första avtalsperioden omfattar minst två(2) hela kalendermånader. Därefter löper avtalet vidare per kalendermånad om inte abonnemanget sägs upp minst 5 bankdagar före månadsskifte. Abonnentens uppsägning av avtalet skall göras skriftligt via anvisad länk. 

§3 Omedelbar uppsägning av avtal
Car Wash Center förbehåller sig rätten att utan angivna skäl omedelbart säga upp avtalet med abonnenten. I detta fall återbetalas outnyttjad avgift om sådan erhållits. Vid brott mot detta avtal eller vid obetalda fakturor återbetalas inte eventuell innestående avgift. Försök att tvätta annan bil eller på annat sätt agera i strid mot villkor och anvisningar betraktas som avtalsbrott.      

§ 4 Prisändringar
Månadsavtal via autogiro är skyddade mot prishöjningar av medlemsavgiften, med undantag förprishöjningar som beror på höjning av mervärdesskatten. Detta gäller under de första 3 månaderna, därefter kan prishöjningar förekomma och detta meddelas minst 30 dagar i förväg.

§ 5 Omfattning
Abonnemanget gäller endast den registrerade bilen och beställd tvättprodukt. Om registrerad bil ändras oftare än var 3:e månad eller på annat sätt fler bilar tvättas på samma abonnemang är abonnenten omedlbart betalningsansvarig för extra tvättar. Abonnemanget är maximerat till fem(5) tvättar per månad. Abonnenten kan efter anvisning medges tilläggsköp, dessa tillägg förfaller till omedelbar betalning och kan dras i en extra autogirodragning om betalningsmottagaren finner det lämpligt annars adderas tilläggsbeloppet till nästkommande månadsbetalning. 

§ 6 Ändring av personuppgifter
Abonnenten ansvarar för att informera Car Wash Center vid ändring av namn, adress, bilregistreringsnummer och mobiltelefonnummer. Om abonnenten byter konto varifrån gireringar görs skall abonnenten kontakta den kontoförandebanken som hanterar detta.

§ 7 Hantering av personuppgifter
Genom att abonnenten lämnar sina personuppgifter till Car Wash Center accepterar abonnenten att Car Wash Center lagrar och hanterar personuppgifterna enligt personuppgiftslagen (PUL) och dataskyddslagen (GDPR) för att kunna administrera abonnemanget. abonnenten godkänner även att Car Wash Center får skicka ut information till denne via post, SMS och e-post. Personuppgifterna kan lämnas ut till Car Wash Center samarbetspartners för att de skall kunna administrera dessa informationsutskick. På abonnentens begäran kommer Car Wash Center att rätta felaktiga personuppgifter. abonnenten har även rätt att få information över de lagrade uppgifterna som Car Wash Center har om abonnenten.

§ 8 Personligt betalningsansvar
Abonnenten eller målsman är alltid personligt betalningsansvarig för kostnaderna i samband med abonnemanget.

§ 9 Förändringar inom verksamheten
Car Wash Center förbehåller sig rätten att ändra öppettider samt vidta ombyggnationer av anläggningen. Detta berättigar ej till förändring av redan tecknat avtal, såsom återbetalning av avgifter eller rätt till uppsägning av abonnemang. Car Wash Center meddelar eventuella ändringargenom anslag i aktuell anläggning. Vid eventuella planerade eller oplanerade driftavbrott som överskrider en halv månad, 15 dagar äger medlem rätt till skälig kompensation.
    
§ 10 Övrigt
Car Wash Center friskriver sig från allt ansvar vad gäller förluster vid stöld, inbrott eller av annan orsak. Car Wash Center ansvarar heller inte för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter samt personskador som drabbat medlem på grund av olycksfall eller annan besökares handlande. abonnenten ansvarar själv för att dennes fordon är i fysiskt skick för att kunna nyttja anläggningen utan att det skadas. Car Wash Center tar ej något ansvar för skador som åsamkas på grund av felaktigt nyttjande av anläggningen.

§ 11 Extraordinär omständighet
Car Wash Center är befriad från ansvar för brott mot detta avtal orsakade av omständigheter utanför Car Wash Centers kontroll såsom arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, explosion, översvämning, annannaturkatastrof, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, beslag,valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, allmän knapphet i transporter, varor eller energi samt varje annan oförutsedd händelse utanför Car Wash Centers kontroll.

§ 12 Betalning med swish
Abonnentens först betalning görs med Swish. Normalt omfattar första inbetalningen resterande dagar i innevarande månad plus en(1) hel kalendermånad. Från och med den 25:e i startmånaden omfattar första inbetalningen resterande dagar plus två (2) hela månader. Swishbetalning måste ske från abonnentens registrerade mobiltelefonnummer. Swishbetalning kan efter överenskommelse accepteras för a´conto insättningar.   

§ 13 Betalning via autogiro
Autogirodragningar den 25:e varje månad och avser månaden efter. Därför förbinder sig den betalande att tillse att likvida medel finns tillgängliga på kontot som angivits i abonnemanget. Om likvida medel saknas på kontot eller dragningen inte kan verkställas av annan orsak skickar Car Wash Center ut en betalningspåminnelse. Om inte betalning jämte lagreglerad påminnelseavgift verkställs inom 5 bankdagar stoppas abonnemanget. Avisering anses gjort tillsvidare genom dessa villkor.

Beskrivning av autogiro:
Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren iförväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.
Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs. Täckning måste finnas på kontot. Betalaren ska se till att täckning finns på kontot klockan 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök. 
Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder).
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.
Medgivandets giltighetstid, återkallelse.
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.
Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro.
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

Öppettider:
Vardagar           08:00-19:00
Lördag-Söndag 09:00-17:00

Vi har över 25 års
branscherfarenhet
och håller oss ständigt ajour
med ny teknik.

cwc_aaa.png

Car Wash Center AB
Björnövägen 2
721 30 Västerås

Tel: 021 - 14 45 75
info@carwashcenter.se